Druhý život – Obchodné podmienky

IKEA Bratislava, s. r. o.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

IKEA Bratislava, s. r. o. patrí do skupiny IKEA GROUP a vo svojom obchodnom dome ponúka zákazníkom predaj nábytku a široký sortiment bytových doplnkov, vrátane služieb.

Za týmto účelom IKEA Bratislava, s. r. o. so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka č. 27940/B, IČO: 35 849 436 (ďalej len „IKEA“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky – Druhý život nábytku.

Tieto VOP sa riadia Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom ako predávajúcim a IKEA ako kupujúcim, na základe ktorej zákazník predáva späť spoločnosti IKEA použité výrobky IKEA, za účelom ich ďalšieho predaja.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky – Druhý život nábytku nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018 (ďalej len „VOP“). Zmeny alebo doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na Kúpne zmluvy uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny alebo doplnenia. IKEA si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa svojho uváženia.

OBJEDNÁVKA NA PREDAJ TOVARU

Zákazník odoslaním objednávky na predaj tovaru IKEA (ďalej len „Objednávka“) potvrdzuje, že bol s obsahom týchto VOP oboznámený a bez výhrad s nimi súhlasí.

Potvrdením Objednávky zo strany IKEA dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a IKEA (ďalej len „Kúpna zmluva“).

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKA

  • Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa, že stav výrobku zodpovedá stavu uvedenému v Objednávke a že nezatajil IKEA žiadnu vadu výrobku;
  • Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa že výrobok nemá žiadne právne vady, najmä nie je zaťažený záložným právom, nájomným právom alebo akýmkoľvek iným právom tretej osoby;
  • Zákazník ďalej vyhlasuje, že proti nemu nie je vedené exekučného konanie, ktoré by bránilo prevodu vlastníckeho práva k výrobku a že výrobok nie je uvedený v súpise hnuteľných vecí v exekučnom konaní;
  • V prípade, ak výrobok patrí do bezpodielového vlastníctva manželov, zákazník vyhlasuje, že informoval svojho manžela/ manželku o zamýšľanom predaji výrobku a že tento súhlasí s jeho predajom za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve;
  • Zákazník vyhlasuje, že výrobok nebol používaný vo fajčiarskom prostredí.
  • V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zákazníka ukáže ako nepravdivé, má IKEA právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody zo strany IKEA tým nie je dotknuté.

KÚPNA CENA

Dohodnutá kúpna cena bude zákazníkovi poskytnutá vo forme zľavovej karty IKEA, na ktorú mu bude pripísaná dohodnutá čiastka kúpnej ceny.

Zákazník sa zaväzuje do 7 dní oznámiť IKEA, či súhlasí s cenovou ponukou. Vlastnícke právo prechádza zo zákazníka na IKEA dňom fyzického odovzdania výrobku IKEA.

Nebezpečenstvo škody prechádza zo zákazníka na IKEA momentom prechodu vlastníckeho práva.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

IKEA Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri OS
Bratislava I, Odd. Sro, Vložka
č. 27940/B,
IČO: 35 849 436

Kontaktné centrum:
Tel: 02/48 226 111
IKEA.sluzby@IKEA.com

Zákazník zodpovedá IKEA za vady, ktoré mal výrobok v čase prechodu vlastníckeho práva na IKEA. Pri výrobku predávaného za nižšiu cenu zákazník nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. V prípade zistenia akejkoľvek vady výrobku, za ktorú zodpovedá zákazník, má IKEA možnosť od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DRUHÝ ŽIVOT NÁBYTKU

DOPRAVA VÝROBKU DO IKEA

V prípade, že zákazník nemôže do Spoločnosti odviezť výrobok sám, využije dopravu ponúkanú Spoločnosťou, prípadne Dopravcom. Cena dopravy je 20,- EUR a platí pre hlavné mesto Bratislava. Cena dopravy bude odpočítaná z konečnej sumy, ktorú Zákazník obdrží od Spoločnosti za ponúknutý výrobok. V prípade, že Zákazník využije dopravu, zľavová karta bude Zákazníkovi predaná pri nadchádzajúcej návšteve daného obchodné domu v oddelené Služieb zákazníkom. Zákazník je povinný výrobok riadne zabaliť a pripraviť na odvoz. V opačnom prípade môže Dopravca odmietnuť výrobok prevziať.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v týchto VOP je zákazník povinný výrobok prevziať späť od IKEA najneskôr v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa skončenia platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy. V opačnom prípade bude zákazníkovi účtované skladné v sume 5 eur vrátane DPH/paleta/deň. Ak tovar nezaplní celú plochu palety, IKEA účtuje pomernú časť skladného, najviac však do výšky dohodnutej kúpnej ceny výrobku. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zákazník je v takom prípade v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa skončenia platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy povinný vrátiť IKEA zľavovú kartu s dohodnutou čiastkou kúpnej ceny výrobku.

INFORMAČNÝ SERVIS

IKEA odpovedá na otázky zákazníkov týkajúce sa predaja výrobkov do bazáru IKEA na telefónnom čísle 02/48 226 111 alebo v kontaktnom centru, a to každý deň v termíne od 9.00 hod. do 21.00 hod.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka uvedené v objednávke pre účely splnenia zmluvy. IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov zákazníka zo zodpovednosti za vady a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.

Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi Spoločnosťou a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzavretých Objednávok možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).